เนื้อหาการเรียนรู้ IP Xpedite นี้เป็นเนื้อหาที่สร้างขึ้นโดยเน้นในเรื่องความสำคัญ ประโยชน์ วิธีการสืบค้น และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาที่มีให้บริการในแหล่งต่างๆ ได้แก่ สำนักงานสิทธิบัตรยุโรป (European Patent Office: EPO) สำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าสหรัฐฯ (US Patent and Trademark Office: USPTO) สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งออสเตรเลีย (IP Australia) สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (Korean Intellectual Property Office: KIPO) และสำนักงานสิทธิบัตรญี่ปุ่น (Japan Patent Office: JPO) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา และส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา อันเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยี