กรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intelelctual Property Organization – WIPO)  โดยสถาบันทรัพย์สินทางปัญญา (WIPO Worldwide Academy) แปลหลักสูตร “ความรู้ทรัพย์สินทางปัญญาพื้นฐาน (DL-101)” ซึ่งเป็นหลักสูตรมาตรฐานของ WIPO ที่เปิดให้ผู้สนใจทั่วโลกเข้าเรียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต มีการเรียนอย่างกว้างขวางในกว่า 160 ประเทศทั่วโลก

ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวมีเนื้อหาเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ วิธีการปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของตนเอง และการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นให้เกิดประโยชน์ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนิสิตนักศึกษาในการเพิ่มพูนความรู้ในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาและเป็นการเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพในอนาคต โดยผู้เรียนสามารถเข้าเรียนได้โดยสะดวกผ่านระบบอินเตอร์เน็ตอย่างไม่จำกัดเวลาและสถานที่

มีกำหนดระยะเวลาระหว่างเดือนกันยายน - พฤศจิกายน 2560 ดังนี้ 

ลงทะเบียนเรียน (4 สัปดาห์) วันที่ 9 กันยายน 2560 - 6 ตุลาคม 2560 

เรียนระบบ e-Learning (4 สัปดาห์) วันที่ 14 ตุลาคม 2560 - 10 พฤศจิกายน 2560

สอบประเมินผล (1 สัปดาห์) วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 - 20 พฤศจิกายน 2560

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ นางสาวอติภา ปานสุวรรณ 

โทร. 1368 เบอร์ต่อภายใน 1302 ในวันและเวลาราชการ

หรือส่งอีเมล์มาที่ elearning@ipthailand.go.th