หลักสูตรทั่วไป

ช่วยเหลือ ค้นหารายวิชา

ความรู้ทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับนักวิจัย (IP Xpedite)

เนื้อหาการเรียนรู้ IP Xpedite นี้เป็นเนื้อหาที่สร้างขึ้นโดยเน้นในเรื่องความสำคัญ ประโยชน์ วิธีการสืบค้น และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาที่มีให้บริการในแหล่งต่างๆ ได้แก่ สำนักงานสิทธิบัตรยุโรป (European Patent Office: EPO) สำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าสหรัฐฯ (US Patent and Trademark Office: USPTO) สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งออสเตรเลีย (IP Australia) สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (Korean Intellectual Property Office: KIPO) และสำนักงานสิทธิบัตรญี่ปุ่น (Japan Patent Office: JPO) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา และส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา อันเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยี

การ์ตูนเรื่อง รู้จริงเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา

ผู้ใช้สามารถเรียนรู้บทเรียน รู้จริงเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา ในรูปแบบของการ์ตูนโดยผู้ที่มีความสนใจสามารถเข้าไปศึกษาได้ด้วยตัวของท่านเองผ่านเว็บไซต์นี้

ความรู้ทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับ SMEs (IP Panorama)

IP PANORAMA ถูกพัฒนาโดย KIPO KIPA และ WIPO ภายใต้โครงการ “การพัฒนาเนื้อหาการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์” 
IP PANORAMAได้รับการออกแบบเพื่อช่วยให้ธุรกิจSMEs สามารถใช้งานและบริหารทรัย์สินทางปัญญาในกลยุทธ์ทางธุรกิจ โดยในอดีตสื่อการเรียนการสอนในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาส่วนมากเน้นเรื่องของกฎหมายถึงแม้ว่ากิจการจำนวนมากต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาโดยเน้นเรื่องของธุรกิจ    
IP PANORAMA ทำให้วงการธุรกิจและนักศึกษามหาวิทยาลัยจำนวนมากตระหนักถึงทรัพย์สินทางปัญญามากขึ้น ด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาจริงเพื่อให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ
IP PANORAMA เน้นการใช้กลยุทธ์การออกแบบสื่อการสอนที่ใหม่เอี่ยม โดยใช้ “การเล่าเรื่อง” และสอดแทรกเนื้อหาการเรียนรู้ต่างๆ เนื้อหาแต่ละบท  จึงได้รับการออกแบบจากเรื่องจริงของทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเป็นข้อมูลที่น่าสนใจ
IP PANORAMA กล่าวถึง ทรัพย์สินทางปัญญาจากมุมมองของธุรกิจโดยเฉพาะเน้นสถานการณ์ของธุรกิจ SMEs
พัฒนาโดย WIPO,KIPO และ KIPA แปลโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา